1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Scheffer Norbert ev. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) illetve Scheffer Viktorina mint adatkezelő, magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban,
valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az Scheffer Norbert ev. illetve Scheffer Viktorina adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan
elérhetők a www.neochip.hu weboldalon.

Az Scheffer Norbert ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk
megválaszolja kérdését.

Az Scheffer Norbert ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Scheffer Norbert ev. illetve Scheffer Viktorina
a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Scheffer Norbert ev. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az info@neochip.hu elérhetőségeken léphet
kapcsolatba az adatkezelővel.
Az Scheffer Norbert ev. illetve Scheffer Viktorina minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt kérésre 5
munkanapon belül törli.

• Név: Scheffer Norbert ev. illetve Scheffer Viktorina
• Székhely: 9172 Győrzámoly, Határ út 2
• Telefonszám: +3670/452-8657
• E-mail: info@neochip.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az érdeklődés során megadandó személyes adatok
Név, telefonszám, email cím

3.2 Technikai adatok
Az Scheffer Norbert ev. illetve Scheffer Viktorina a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Scheffer Norbert ev. illetve Scheffer Viktorina az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés ellen.
Az Scheffer Norbert ev. illetve Scheffer Viktorina olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Scheffer Norbert ev. illetve Scheffer Viktorina az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)
helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit,
a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék
www.neochip.hu oldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre
használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A www.neochip.hu alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél
sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a
felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a
látogató nem törli őket.

3.4 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket az online ügyintézés során elkérnek.
Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének mértékét.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek
Az Scheffer Norbert ev. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik
kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk az Scheffer Norbert ev. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így
különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
(Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő
módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön
által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal
kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is
megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba
kíván lépni velünk.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-
, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az Scheffer Norbert ev. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a
15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett
személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket,
illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés,
törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Scheffer Norbert ev. illetve Scheffer Viktorina által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Scheffer Norbert ev.
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Scheffer Norbert ev. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410